ดาวน์โหลดโบรชัวร์
ในรูปแบบเอกสาร PDF
(1.72 MB)


:: ระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิ :: ประกาศนียบัตรแต่งตั้งเป็นมูลนิธิ


มูลนิธิไทยไลฟ์พัฒนาขึ้นมาจากเว็บไซต์ thailife.de ซึ่งได้จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี 2542 thailife.de เป็นอินแตอร์เน็ต โฮมเพจที่มีวัตถุประสงค์ไม่หวังผลกำไร จัดทำขึ้นสำหรับคนไทยและคนเยอรมัน ที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย และวัฒนธรรมไทย

ไทยไลฟ์มีเจตนารมย์ตั้งแต่เริ่มแรก ที่จะเผยแพร่ข่าวสาร เกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือสังคมในประเทศไทย อีกทั้งยังให้การสนับสนุน ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กลุ่มที่มีความคิดริเริ่มในเยอรมัน ที่ได้ก่อตั้งขึ้นมา เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว

จากกิจกรรมนี้เอง ทำให้เราสามารถประสานงาน ติดต่อกับโครงการต่างๆ ในประเทศไทย และสมาคมการกุศลของเยอรมัน ที่ช่วยเหลือสังคมได้ ดังนั้น เพื่อให้การสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาและพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน มูลนิธิไทยไลฟ์จึงได้ถือกำเนิดขึ้น

มูลนิธิไทยไลฟ์เป็นมูลนิธิเพื่อการกุศล ตามบทบัญญัติของกฎหมายเยอรมัน ว่าด้วยมูลนิธิ ถึงแม้ในขั้นต้นจะมีเงินทุนจำนวนไม่มาก แต่มูลนิธิก็มุ่งหวัง ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในระยะยาว

มูลนิธิไทยไลฟ์ ก่อตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักสองประการ คือ

->

ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ในประเทศไทย ที่มีผลการศึกษาดี (ภายหลังอาจจะขยายผลไปยังประเทศ เพื่อนบ้านใกล้เคียง) โดยไม่คำนึงถึงแหล่งกำเนิด เชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ ผู้ที่มีสิทธิได้รับทุน จะต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ หรือมีความประสงค์จะทำงานในสาขาที่ทำประโยชน์ให้สังคม เช่น ครู นักสื่อสารมวลชน ศิลปิน หรือทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) สาขาการศึกษาและการพัฒนา

   

->

สนับสนุนส่งเสริมองค์กรและโครงการต่างๆ ที่มุ่งทำงานด้านการศึกษาและการพัฒนา ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดย

  • การให้คำแนะนำ
  • ประชาสัมพันธ์ และ
  • เป็นตัวกลาง ในการติดต่อประสานงานกับผู้ให้การสนับสนุนและผู้บริจาค

หลังจากที่ได้มีการจัดทำโครงสร้างของมูลนิธิในปี 2546 และมีเงินรายได้และเงินบริจาคเข้ามา ทำให้มูลนิธิสามารถให้ทุนการศึกษา จำนวนแรกได้ในปลายปี 2546

มูลนิธิรับประกันว่า มูลนิธิจะนำเงินบริจาคทั้งหมดไปเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา โดยจะหักค่าบริหารงานมูลนิธิให้น้อยที่สุด การทำงานของคณะกรรมการมูลนิธิ ล้วนเป็นการกุศลและไม่มีค่าตอบแทนทั้งสิ้น

มูลนิธิไทยไลฟ์ตั้งปณิธานในการทำงานด้วยความโปร่งใสมากที่สุด โดยจะรายงานข้อมูล เกี่ยวกับกิจกรรมและการให้ทุนการศึกษา ทางเว็บไซต์เป็นระยะ อีกทั้งรายงานทางการเงิน ก็สามารถตรวจสอบได้จากทางเว็บไซต์ ด้วยเช่นเดียวกัน

หากท่านต้องการสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิ ท่านสามารถกระทำได้โดยการบริจาคเงิน (สามารถนำไปหักภาษีได้) หรือการสมทบเงินทุนของมูลนิธิ

รายละเอียดบัญชีเงินบริจาค:

Thailife Stiftung
Bankleitzahl: 50070024
Kontonummer: 4764437
Deutsche Bank Frankfurt

ทางมูลนิธิฯ ยินดีตอบคำถาม หากท่านมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อมูลนิธิได้ที่นี่

 

 

^ขึ้นข้างบน^